• Holistic Career Management Workshops - 2021 Series

  • Holistic Career Management Workshop - ROAP, July 2021

   HCM1 - Diana

   HCM1 - Nishan

   HCM1 - Anders

   HCM1 - Tham

   HCM1 - Prakriti

  • Holistic Career Management Workshop - ROAP, July 2021

   HCM2 - Abhijit

   HCM2 - Ankita

   HCM2 - Amitayush

   HCM2 - Debendra

  • Holistic Career Management Workshop - ROAP, August 2021

   HCM3 - Fahim

   HCM3 - Shakila

   HCM3 - Lahiri

   HCM3 - Lipi

   HCM3 - Giaksha

   HCM3 - Thevuni

  • Holistic Career Management - ROAP, August 2021

   HCM4 - Johanna

   HCM4 - Jamie

   HCM4 - Mutia

   HCM4 - Candice

  • Holistic Career Management Workshop - ESARO, September 2021

   HCM4 - Farisai